หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

  ติดต่อสอบถาม โทร. 088-2742200
 
 
 
พัฒนาระบบคมนาคมเพื่อทำการเกษตรและขนส่งสินค้าทางการเกษตร
 
พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อทำการเกษตร
 
พัฒนาส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าแก่พืชผลทางการเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูป
 
สนับสนุนและส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าแก่พืชผลทางการเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูป
 
 
 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ดีของชุมชน
 
ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพ
 
การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ
 
 
 
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีประสิทธิภาพ
 
ส่งเสริมประชาธิปไตยและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการประชาสังคม ในการบริหารจัดการท้องถิ่น
 
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการบริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๑๕๐ โทรศัพท์ :๐๕๖-๓๘๕-๔๐๘
จำนวนผู้เข้าชม 4,587,076 เริ่มนับ 15 ส.ค. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com