หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
" ท้องถิ่นเข้มแข็ง คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
เฟื่องฟูวัฒนธรรม ประชาชนมีส่วนร่วม"
นายธรรศนรินทร์ พรมอุทัย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านไร่
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
บึงหล่ม แหล่งน้ำอุปโภคบริโภคที่สำคัญ
ของประชาชนในตำบลบ้านไร่
สินค้า OTOP ที่สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในตำบลบ้านไร่
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
1
2
3
4
5
 
นายธรรศนรินทร์ พรมอุทัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
 
 
NEWS
ประชาสัมพันธ์
ติดต่อสอบถาม โทร. 088-2742200
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
 
อบต.บ้านไร่ ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร รับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาน และนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาตำบลให้ดียิ่งขึ้น ต่อไป
 
โทร 1567
แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย
ตลอด 24 ชั่วโมง
   
 
กิจกรรม
ACTIVITIES
 
 
 
 
 
กิจการสภา วีดิทัศน์
   
 
 
 
 
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
 
 
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศร่าง TOR โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคา [ 29 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 4 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 9 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 40 
ประกาศรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล้กทรอนิกส์ ตามประกาศประกวดราคาจ้างฯ 20 ต.ค. [ 20 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 672 
 
 
  ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
 
 
  ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายบ้านคลองกระดาน-บ้านไทรทอง หมู่ที่ 13 บ้ [ 3 ก.ย. 2563 ]จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมดาดคอนกรีต หมู่ที่ 9 บ้านหนองจิก บริเวณที่นางวันดี ม [ 3 ก.ย. 2563 ]จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมดาดคอนกรีต หมู่ที่ 13 บ้านไทรทอง บริเวณที่นายอุเทน ค [ 3 ก.ย. 2563 ]

 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
   
 
มอบหมายผู้ประสานงานศูนย์เฉพาะกิจเพื่อประสานงานและสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กต. มท 0818.2/ว3363  [ 30 ต.ค. 2563 ]
การเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3358  [ 30 ต.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 1 เพิ่มเติม (เดือนพฤศจิกายน 2563) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3317 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ต.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 1 เพิ่มเติม (เดือนพฤศจิกายน 2563) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3316 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ต.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/19750-19825 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ต.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2563) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว3357 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ต.ค. 2563 ]
อนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว3347  [ 30 ต.ค. 2563 ]
การโอนเงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3348 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ต.ค. 2563 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนตุลาคม 2563 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3349 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ต.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/19599-19648 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ต.ค. 2563 ]
รายงานผลการปฏิบัติงานการดำเนินงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2563 และแผนการปฏิบัติงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 กพส. มท 0810.6/ว3337  [ 29 ต.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 1 เพิ่มเติม (เดือนพฤศจิกายน 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/19649-19724 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ต.ค. 2563 ]
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)กศ. มท 0816.4/ว3209 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [รายชื่อฯ]  [ 29 ต.ค. 2563 ]
การดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.4/ว3280  [ 29 ต.ค. 2563 ]
ซักซ้อมการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว26  [ 29 ต.ค. 2563 ]
แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดที่ได้ตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่นในกรณีไม่เกินอัตราที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ด่วนที่สุด กำหนดไว้ สน.คท. มท 0808.2/ว3335 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 29 ต.ค. 2563 ]
แนวทางการจัดงานประเพณีลอยกระทง พุทธศักราช 2563 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว3338  [ 29 ต.ค. 2563 ]
แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุงรอบเดือนตุลาคม 2561 สน.บถ. มท 0809.4/ว27  [ 29 ต.ค. 2563 ]
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 18-19 และรุ่นที่ 21 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3344 [รายชื่อ]  [ 29 ต.ค. 2563 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/19539-19584 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ต.ค. 2563 ]
การปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กม. มท 0804.4/ว3331  [ 29 ต.ค. 2563 ]
การปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภาก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา กม. มท 0804.3/ว6244  [ 29 ต.ค. 2563 ]
ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กจ. มท 0802.3/ว101  [ 28 ต.ค. 2563 ]
การขับเคลื่อนการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน (สถานศึกษาปลอดภัย นักเรียนไทยอบอุ่น) และกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังสร้างสรรค์วันลอยกระทง ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว6496  [ 28 ต.ค. 2563 ]
แจ้งปรับเปลี่ยนวันดำเนินการโครงการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.4/ว3330  [ 28 ต.ค. 2563 ]
   
   
 
นว 0023.3/ว23593 โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นดูแลผู้สูงอายุที่ทีภาวะพึ่งพิง [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 30 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.3/23676 แนวทางการจัดงานประเพณีลอยกระทง พุทธศักราช 2563  [ 30 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.3/23674 การขับเคลื่อนการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน สถานศึกษาปลอดภัย นักเรียนไทยอบอุ่น และกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังสร้างสรรค์วันลอยกระทง  [ 30 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.5/ว23730 การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  [ 30 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.4/ว980  ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมออนไลน์โครงการพัฒนามาตรการป้องกันการทรุจริตของประเทศไทย  [ 30 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.3/ว23442 ส่งคำปรึกษาหรือคำแนะนำตามมาตรา 23 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  [ 29 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.5/ว23596 โครงการฝึกอบรมการบันทึกและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564  [ 29 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.3/ว23597 แจ้งผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบให้นำเสนอผลงานการประเมินผู้บริหารองค์การ ผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ 29 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.3/23591 การตรวจสอบผลการปรับปรุงข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นรายเดือน เดือนตุลาคม 2562 - สิงหาคม 2563 ของแต่ละจังหวัด  [ 29 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.5/ว977 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563  [ 29 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.3/ว23441 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ e-plan-eMENSCR ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 28 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.5/ว23425 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงิน และการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบ KTB Corporate Online  [ 28 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.3/ว23528 ตอบแบบสำรวจข้อมูลการขยายระยะเวลาดำเนินการเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบ Google Form ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2563  [ 28 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.3/23485 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ ผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชน ในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการสังคมจังหวัดนครสวรรค์  [ 28 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.3/ว23487 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กองทุนคุ้มครองเด็กเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของกองทุนคุ้มครองเด็ก  [ 28 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.4/23471 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ URL เว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 28 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.3/23320 การรายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2562 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก การศึกษาปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  [ 27 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.3/ว23317 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  [ 27 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.3/ว23316 การเตรียมความพร้อมรับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563  [ 27 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.3/23318 การจัดส่งผลิตภัณฑ์คอลเกตและสื่อการเรียนการสอนประจำปี 2563  [ 27 ต.ค. 2563 ]    
   
   
 
อบต.สร้อยละคร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถแบ๊ตโฮขุดลอกเหมือง หมู่ที่ 8 เชื่อมหมู่ 4 โดยวิ [ 30 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 7 
ทต.บางประมุง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 30 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 9 
อบต.วังเมือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น(สารส้ม) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 8 
อบต.วังเมือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถแบ็คโฮ(โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน [ 30 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 6 
อบต.วังเมือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน จำนวน 1 [ 30 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 7 
อบต.เขาชายธง แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิต [ 30 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
อบต.วังเมือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหม [ 30 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 8 
ทต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่่อมเครื่องปรับอากาศ [ 30 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 7 
อบต.ลำพยนต์ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหาารส่วนตำบลลำพยนต [ 30 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 14 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ที่ นว 0023.14/ว 4213 ลว.30.10.63 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ URL เว็บไซต์การยกระดับ [ 30 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 7 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ที่ นว 0023.14/ว 4212 ลว.30.10.63 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การเลือกผู้แทนอง [ 30 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 7 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ที่ นว 0023.14/ว 4210 ลว.30.10.63หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงิน และการจ่ายเ [ 30 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 7 
ทต.โกรกพระ ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือนตุลาคม 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ที่ นว 0023.14/ว 4209 ลว.30.10.63 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสน [ 30 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 7 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ที่ นว 0023.14/ว 4208 ลว.30.10.63 การตรวจสอบผลการปรับปรุงข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยที [ 30 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 7 
   
   
 


อบต.นครสวรรค์ออก ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที รสจืดชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ ซีซี (ช่วงปิดเทอมภาคเรียนท [ 29 ต.ค. 2563 ]อบต.นครสวรรค์ออก ซื้อศาลาพักร้อนสำเร็จรูปติดตั้งบริเวณบ้านกองเสบียง หมู่ที่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก อำ [ 29 ต.ค. 2563 ]อบต.นครสวรรค์ออก จ้างค่าจัดการแสดงประกอบเพลงเกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธี [ 29 ต.ค. 2563 ]อบต.ห้วยถั่วเหนือ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 บ้านโคกมะกอก ตำบลห้วยถั่วเหนือ อำเภอหนอ [ 29 ต.ค. 2563 ]ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน [ 29 ต.ค. 2563 ]อบต.ห้วยใหญ่ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ต.ค. 2563 ]อบต.นครสวรรค์ออก จ้างจ้างเหมาบริการ ตามโครงการาจัดงานสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประ [ 28 ต.ค. 2563 ]อบต.เขาชนกัน จ้างเหมาทำป้ายโครงการ ตามโครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมลอยกระทงตำบลเขาชนกัน ๒๕๖ [ 28 ต.ค. 2563 ]ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ซื้อถ้วยรางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวดนางนพมาศ จำนวน 5 รางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ต.ค. 2563 ]อบต.นครสวรรค์ออก ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ต.ค. 2563 ]อบต.เขาชนกัน ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ต.ค. 2563 ]อบต.พิกุล ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ต.ค. 2563 ]อบต.นครสวรรค์ออก ซื้อศาลาพักร้อนสำเร็จรูปติดตั้งบริเวณบ้านกองเสบียง หมู่ที่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก อำ [ 28 ต.ค. 2563 ]อบต.เขาชนกัน จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๑๑ บ้านทุ่งรวงทอง (ซอยวัดทุ่งรวงท [ 28 ต.ค. 2563 ]อบต.เขาชนกัน ซื้อวัสดุหล่อลื่นรถขุดดินตีนตะขาบ (รถแบ็คโฮ) หมายเลขทะเบียน ตค ๔๐๗๒ นว. ส่วนกองช [ 27 ต.ค. 2563 ]ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก จ้างวงแคนประยุกต์ นำขบวนพิธีเปิดงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ต.ค. 2563 ]อบต.ห้วยถั่วเหนือ ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 บ้านโคกมะกอก ตำบลห้วยถั่วเหนือ อำเภอหนองบัว จังหวัดนคร [ 27 ต.ค. 2563 ]อบต.เขาชนกัน จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสารห้องสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ต.ค. 2563 ]อบต.พยุหะ ซื้ออาหารเสริม (นมกล่อง) สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ [ 27 ต.ค. 2563 ]ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก จ้างจัดทำเวทีและตกแต่งบริเวณเวทีประกวดฯ ขนาดกว้าง 4.8 เมตร ยาว 16 เมตร สูง 90 เซ [ 27 ต.ค. 2563 ]

   
 
  กระดานสนทนา
   
 
ถึง สมาชิก อบต.บ้านไร่ ทุกหมู่บ้าน รวมถึง ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (26 พ.ค. 2563)    อ่าน 1151  ตอบ 1  
กิ่งพันธุ์มะนาว,แป้นพวง,แป้นรำไพ,พิจิตร1,พันธุ์มะนาว,มะนาวพันธุ์.. (13 เม.ย. 2563)    อ่าน 1655  ตอบ 3  
ขอเบอร์อาค่ะ (19 ก.ย. 2559)    อ่าน 877  ตอบ 0  
 
 
 
 
 
Naxsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
LINK ที่น่าสนใจ
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
       
OTOP

ผลิตภัณฑ์

จักสานตะกร้าหวาย

บึงหล่ม
TRAVEL

สถานที่สำคัญ
       
 
 
 
Service
  คู่มือประชาชน
อบต.ลานสัก
  Knowledge Management
  การจัดการ
องค์ความรู้ ภายในองค์กร
คำแนะนำภาษี
 
ภาษีทุกประเภทจะคืนสู่ประชาชน ด้วยโครงการ พัฒนาที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ต่อไป
Survey
  กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ในบริการ
  ประมวล
ผลการสำรวจ
  Google Earth
  แผนที่ดาวเทียม
 
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต.บ้านไร่ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ถนน
  แหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  การบริการประชาชน
สายตรงปลัด
โทร : 056-385-408
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 088-2742211
นายธรรศนรินทร์ พรมอุทัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์ : 056-385-408 โทรสาร : 056-385-408
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
จำนวนผู้เข้าชม 6,186,833 เริ่มนับ 15 ส.ค. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10